Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/39/2017
Burmistrza Dębna
z dnia 29 grudnia 2017 r.

PROCEDURY KONIECZNE DO WYKONANIA PRAC PRZEZ ADMINISTRACJĘ CMENTARZY
PRZED FIZYCZNĄ LIKWIDACJĄ GROBU.1. Wyznaczanie grobów do likwidacji następuje poprzez wnikliwą analizę zapisów w księgach cmentarnych. Brak opłaty upoważnia do wpisania grobu na listę grobów do likwidacji. Listę grobów do likwidacji sporządza Zarządca cmentarzy wg wzoru (załącznik nr 1) w terminie do 28 grudnia każdego roku.

2. Listę grobów do likwidacji zatwierdza Zarządca cmentarzy.

3. Przy grobach znajdujących się na liście grobów do likwidacji umieszcza się tabliczki ostrzegawcze o treści „grób do likwidacji”, wraz z numerem, który wpisuje się na listę. Kopia listy grobów przeznaczonych do likwidacji wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń. Datę wywieszenia listy wpisuje się w poz. 6 listy. Lista grobów jest umieszczona na tablicy ogłoszeń przy Cmentarzach Komunalnych przez okres 3 miesięcy. Powyższe czynności wykonuje Zarządca cmentarzy.

4. Po upływie 3-miesięcznego terminu wywieszenia, lista grobów do likwidacji zostanie zdjęta i przekazana do weryfikacji. Data zdjęcia listy zostanie umieszczona w poz.7 listy przez Zarządcę cmentarzy.

5. W toku przeprowadzanej weryfikacji następuje ponowne sprawdzenie listy i wykreślenie z niej na czerwono grobów opłaconych w okresie od momentu wywieszenia do chwili zdjęcia listy z tablic ogłoszeń. Weryfikacja listy dokonywana jest w ciągu 30 dni przez Zarządcę cmentarzy. Fakt ten potwierdza się w poz.8 zweryfikowanej listy.

6. Groby znajdujące się na zweryfikowanej liście zostaną sfotografowane z ustawionym na mogile oznaczeniem grobu. Następnie zbierane są krzyże, tablice, nagrobki i magazynowane na terenie wskazanym przez Powierzającego, a teren grobu zostanie wyrównany i zagrabiony. Na tę okoliczność spisany zostanie protokół wg wzoru (załącznik nr 2). Kopia protokołu zostanie przekazana Powierzającemu, a miejsce pod grób przeznacza się do ponownego wykorzystania. Powyższe czynności organizuje i wykonuje Zarządca cmentarzy.

7. Zebrane elementy nagrobków przechowuje się na terenie wskazanym przez Powierzającego przez okres 3 m-cy, a ewentualne roszczenia opiekunów grobów załatwiane są indywidualnie. Nagrobek może być wydany po uprzednim uiszczeniu opłaty za demontaż i przechowywanie nagrobka. Po upływie w/w terminu, elementy nagrobków są utylizowane.


Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – lista grobów przeznaczonych do likwidacji
2. Załącznik nr 2 – protokół z likwidacji grobu.


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z FIZYCZNĄ LIKWIDACJĄ GROBU.
LISTA GROBÓW PRZEZNACZONYCH DO LIKWIDACJI
NR ……………………….
Z DNIA …………………………………….
CMENTARZ ………………………………

LP
OZNACZENIE
GROBU
NAZWISKA OSÓB
ZMARŁYCH
NR TABLICZKI
OSTRZEGAWCZEJ
OD KIEDY
BRAK OPŁAT
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
Sporządził:                          Zatwierdził:

- 6- LISTĘ WYWIESZONO W DNIU ………………………………………………… PODPIS ………………………
- 7- LISTĘ ZDJĘTO W DNIU ………………………………………………… PODPIS ………………………
- 8- LISTĘ ZWERYFIKOWANO W DNIU ………………………………………………… PODPIS ………………………ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z FIZYCZNĄ LIKWIDACJĄ GROBU.

P R O T O K Ó Ł


Spisany w dniu ............................................... na okoliczność likwidacji grobu (rodzaj grobu)
............................................... oznaczonego numerem ewidencyjnym w planie cmentarza
............................................... na podstawie „Listy grobów przeznaczonych do likwidacji nr
................... z dnia ..................., pozycja nr ...................”

Komisja w składzie:
1. ...............................................
2. ...............................................
3. ...............................................

po dokonaniu wizji lokalnej stwierdza, że:

(opis grobu )
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Po likwidacji grobu, do przechowania przekazano następujące elementy:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
........................................................................................................................

Na tym protokół zakończono, po odczytaniu podpisano:

Podpisany
1. ...............................................
2. ...............................................
3. ...............................................
: POMOC : : ZGŁASZANIE UWAG :