ZARZĄDZENIE NR 145/39/2017
BURMISTRZA DĘBNA

Pobierz zarządzenie:
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń cmentarnych na terenie miasta i gminy Dębno.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 912, zm. z 2014 r. poz. 1741.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych na terenie miasta i gminy Dębno:

Lp.Wyszczególnienie rodzaju opłatOpłata
1.Opłata za korzystanie z kaplic przedpogrzebowych stanowiących własność gminy w Cychrach i w Dolsku /od wystawienia zwłok/50,00 zł
2.Opłata za każdorazowy wjazd pojazdu na cmentarz /Opłata za wjazd na cmentarz dotyczy każdorazowego wjazdu pojazdów na teren cmentarza i nie dotyczy osób niepełnosprawnych, pojazdów uprzywilejowanych, karawanu w dniu ceremonii pogrzebowej oraz wywozu odpadów z pojemników i urządzeń do gromadzenia nieczystości płynnych i odpadów stałych/.30,00 zł
3. Opłata za czynności administracyjno-terenowe związane z ekshumacją na terenie cmentarzy80,00 zł


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Zarządcy cmentarzami gminnymi na terenie Gminy Dębno.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 90/41/2013 Burmistrza Dębna z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń cmentarnych na terenie miasta i gminy Dębno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dębna
Piotr Ryszard Downar


UCHWAŁA Nr XLIII/338/2013
RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE
z dnia 06 listopada 2013 r.

Pobierz uchwałę:
w sprawie : opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych
na terenie miasta i gminy Dębno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (J.t.: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., Nr 23, poz.220 z 2002r., Nr 62, poz.558 z 2002r., Nr 113, poz. 984 z 2002r., Nr 214, poz.1806 z 2002r., Nr 80, poz.717 z 2003r., Nr 162, poz. 1568 z 2003r., Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2004r., Nr 172, poz. 1441 z 2005r., Nr 175, poz. 1457, z 2005r., Nr 17, poz. 128 z 2006r., Nr 181, poz. 1337 z 2006r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2007r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2008r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2009r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 z 2011r., Dz. U. poz. 567 z 2012 r., z 2013, poz. 153) w związku z art. 7 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.: Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012r. poz. 951) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje :

§ 1 Ustanawia się opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno w następujących wysokościach:

1. Opłata za grób na 20 lat wynosi :

1) za grób dziecięcy (do 6 lat) 1, 150,00 zł
2) za grób pojedynczy (zwykły lub głębinowy) 2, 550,00 zł
3) za grób rodzinny 3, 1000,00 zł

2. Za ponowienie opłaty za grób po upływie 20 lat pobiera się opłaty jak wymieniono w pkt.1

Słownik użytych terminów:

1 Grób dziecięcy – grób ziemny, pojedynczy, w którym składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6 : długość 1,2 m,
szerokość 0,6 m, głębokość 1,2m, odstępy od strony dłuższego boku 0,3 m, od strony krótszego 0,4 m
2 Grób pojedynczy-grób ziemny, nie murowany w którym składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,0m; szerokość 1 m; głębokość 1,7m,
grób głębinowy : głębokość 2,3 m, odstępy od każdego boku po 0,5 m
3 Grób rodzinny – grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn.

§ 2 Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 3 Traci moc uchwała Nr XXXIV/222/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/123/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Dębna
Piotr Ryszard Downar


ZARZĄDZENIE NR 92 /42 /201
Burmistrza Dębna
z dnia 25 listopada 2013 roku.

Pobierz zarządzenie:
w sprawie : przyjęcia Regulaminu rozkładania na raty opłat za korzystanie
z cmentarzy na terenie miasta i gminy Dębno.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 r. ze zm.) oraz uchwały Nr XLIII/338/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno zarządzam, co następuje:

§ 1. Podjęcie Regulaminu rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie Gminy Dębno, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 85/37/2013 Burmistrza Dębna z dnia 9 października 2013roku w sprawie podjęcia Regulaminu rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie Gminy Dębno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Burmistrza Dębna Nr 92/42/2013


Regulamin
rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy


1. Regulamin dotyczy rozłożenia na raty opłaty związanej wyłącznie z rezerwacją miejsca pod grób i utrzymaniem czystości oraz poboru wody jako opłaty uiszczanej po upływie 20 lat ( co 20 lat-cyklicznie).
2. Wysokość opłat za :
§grób dziecięcy 150,- zł
§grób pojedynczy (zwykły lub głębinowy) 550,- zł
§grób rodzinny 1000,-zł

3. Warunkiem rozłożenia na raty opłat wymienionych w pkt. 2, jest zawarcie umowy-ugody pomiędzy osobą ZOBOWIĄZANĄ do zapłaty a WŁADAJĄCYM - mieniem cmentarza .

4. W przypadku cmentarzy miejskich stroną w sprawie jest administrator cmentarzy.

Dla cmentarzy wiejskich umowę-ugody zawiera się z Gminą Dębno reprezentowaną przez Burmistrza.

5. W przypadku umów-ugody na cmentarze wiejskie pośrednikiem w działaniach pomiędzy ZOBOWIĄZANYM a Gminą może być Sołtys wsi.

6. Osobą ZOBOWIĄZANĄ do opłat może być członek rodziny zmarłego/-ej, osoba wyznaczona przez rodzinę - niespokrewniona lub osoba wskazana w inny sposób , opiekująca się miejscem pochówku.

7. Podstawą zawarcia umowy-ugody rozłożenia na raty opłaty za korzystanie z cmentarzy jest przedłożenie wypełnionego druku WNIOSKU (załącznik nr 1 i 2 dostępne u administratora cmentarzy miejskich w Dębnie, w Urzędzie Miejskim w Dębnie, na stronie internetowej www.bip.debno.pl , www.debno.pl i sołtysów wsi)

· w przypadku cmentarzy miejskich i cmentarza w Różańsku wniosek składa się bezpośrednio u administratora cmentarzy,
· w przypadku cmentarzy wiejskich – bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Dębnie lub u sołtysa wsi, w której znajduje się grób.

8. WNIOSEK o rozłożenie na raty opłaty za korzystanie z cmentarzy może złożyć każdy zobowiązany jako opiekun grobu.

9. Czas wypełnienia zobowiązań zawartych w umowie jest nie dłuższy niż 1 rok w postaci do 5 rat:

np. grób pojedynczy – 550,- zł : I rata - 150 zł

II rata - 100 zł
III rata - 100 zł
IV rata - 100 zł
V rata - 100 zł

10. Spłata zobowiązań odbywa się w postaci nieoprocentowanych rat.

11. Data zawarcia umowy-ugody wyznacza okres 20 lat po upływie, którego należy ponowić opłatę.

12. Niedotrzymanie terminów spłaty zobowiązań zrywa warunki umowy, a ZOBOWIĄZANY jest zmuszony uiścić całą kwotę.

13. Do zadań sołtysa wsi w ramach procedury rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy należy:

· udostępnianie druków WNIOSKÓW

· potwierdzenie danych zgodnie z zapisem w Księdze Pochówków

· zebranie wypełnionych druków i dostarczenie ich do Urzędu Miejskiego w Dębnie (Wydz. GNiOŚ),
· wypełnione WNIOSKI, rozpatruje pracownik urzędu, który sporządzi umowę-ugody z osobą ZOBOWIĄZANĄ do ponoszenia opłat o czym odwrotnie poinformuje sołtysa.

14. Administrator i Sołtys wsi mają obowiązek pobierania opłat w postaci rat na druku konto-kwitariusza wraz z ich odnotowaniem w osobnym rejestrze, które po wypełnieniu warunków umowy-ugody zostaną uwidocznione w Księdze Pochówków i w gminnym, komputerowym programie ewidencji grobów .

15. Administrator i Sołtys wsi są zobowiązani do przedstawienia sytuacji opłat za korzystanie z cmentarzy (w ramach rozłożenia na raty) i wysokości spłat dwa razy w roku (do 15.06. i do 15.12.) w Urzędzie Miejskim w Dębnie (Wydz. GNiOŚ).

16. Opłaty za korzystanie z cmentarzy (w postaci rat) należy uiszczać wyłącznie u zarządcy cmentarzy miejskich i sołtysów wsi – dla cmentarzy wiejskich.

17. W przypadkach szczególnych i uzasadnionych Burmistrz może zmienić warunki regulaminu.


Załącznik nr 1
do Regulaminu rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy

Dębno, dnia …………………

Burmistrz Dębna
ul. Marsz.J.Piłsudskiego 5
74-400 DębnoWNIOSEK
o rozłożenie na raty opłaty za korzystanie z cmentarza


1. Wnioskodawca
...................................................................................
(imię i nazwisko opiekuna grobu)

2. Adres zamieszkania
...................................................................................

...................................................................................
( oraz nr dowodu tożsamości i nr telefonu )

3. Dane osoby pochowanej

Lp. | Nazwisko i Imię | Data pochówku | Określenie miejsca pod grób: pojedyncze, podwójne, dziecięce | Miejsce pochówku ( cmentarz w....) |Numer grobu według ewidencji
1.
2.

4. Łączna kwota przeznaczona do rozłożenia na raty............................... zł
5. Liczba rat (do pięciu) :
I rata płatna do dnia ……………….…………kwota .....................................
II rata płatana do dnia …………………… … kwota…..................................
III rata płatna do dnia ………………………. kwota…..................................
IV rata płatna do dnia ……………….……….kwota…..................................
V rata płatna do dnia .……………….……….kwota…..................................

.............................................
(podpis Wnioskodawcy)
Załącznik nr 2
do Regulaminu rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy

Dębno, dnia …………………

Prezes DTBS Spółka z o.o. w Dębnie
Zarządca cmentarzy w Dębnie
ul.Droga Zielona 1
74-400 DębnoWNIOSEK o rozłożenie na raty opłaty za korzystanie z cmentarza


1. Wnioskodawca
...................................................................................
(Imię i nazwisko opiekun grobu)

2. Adres zamieszkania
...................................................................................
...................................................................................
( oraz nr dowodu tożsamości i nr telefonu )

3. Dane osoby pochowanej
Lp. | Nazwisko i Imię | Data pochówku | Określenie miejsca pod grób: pojedyncze, podwójne, dziecięce | Miejsce pochówku ( cmentarz w....) |Numer grobu według ewidencji
1.
2.

4. Łączna kwota przeznaczona do rozłożenia na raty............................... zł

5. Liczba rat :
I rata płatna do dnia ……………….…………kwota .....................................
II rata płatana do dnia …………………… … kwota…..................................
III rata płatna do dnia ………………………. kwota…..................................
IV rata płatna do dnia ……………….……….kwota…..................................
V rata płatna do dnia .……………….……….kwota…..................................

.............................................
(podpis Wnioskodawcy)-projekt-

UMOWA UGODY NR .........................


Zawarta w dniu .............................. pomiędzy zarządcą cmentarzy komunalnych w Dębnie Dębnowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Dębnie, ul.Droga Zielona 1 , 74-400 Dębno jako zarządzający mieniem Gminy Dębno na podstawie umowy zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „WŁADAJĄCYM” – mieniem cmentarza

a

Panią/Panem ........................................................................................................................................
Zamieszkałą/ym .......................................................................................................................................
Legitymująca/y się dowodem osobistym ................................................................................................
PESEL ...............................................

Zwanym /zwaną w dalszej treści umowy „Zobowiązanym/Zobowiązaną” w sprawie rozłożenia na raty opłaty za korzystanie z cmentarzy na terenie Miasta i Gminy Dębno ustalonej uchwałą Rady Miejskiej.

§ 1

Przed zawarciem umowy ustalono na podstawie zapisu w księdze pochówków, istnienie zobowiązań wobec Gminy wg stanu na dzień .............. a w szczególności :

- opłata za miejsce pod grób ................ ................. zł

Razem ..................zł

Słownie : ...............................................................................................................................

§ 2

Zobowiązania określone w § 1 Zobowiązany będzie spłacał w …….. ratach w wysokości :
...............pierwsza rata, płatna w terminie do dnia ............................
...............druga rata, płatna w terminie do dnia...................................
...............trzecia rata, płatna w terminie do dnia..................................
...............czwarta rata, płatna w terminie do dnia................................
...............piata rata, płatna w terminie do dnia.....................................

§ 3

Zmiana sytuacji materialnej Zobowiązanego może pozwolić na skrócenie terminu wypełnienia zobowiązań zawartych w niniejszej umowie, poprzez proporcjonalne zwiększenie wysokości rat.

§ 4

Zobowiązany poświadcza oraz potwierdza, iż zobowiązania wynikające z zawartej umowy-ugody będzie wypełniał w wyznaczonych terminach.

§ 5

Nie spłacenie w uzgodnionym terminie którejkolwiek z rat spowoduje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym i powrót do poprzedniego stanu prawnego.

Z chwilą rozwiązania umowy, Władający cmentarzem podejmie działania wynikające z ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U.Nr 47, poz. 298 z 19972r. ze zm.) , tj. wykorzystanie grobu do nowego pochówku.

§ 6

Inne uwarunkowania i uwagi :

1/ data zawarcia umowy – ugody rozpoczyna naliczania okresu 20 lat, po upływie którego należy ponowić opłatę za korzystnie z cmentarzy

2/ przy dokonywaniu wpłat należy podać (powołać się na numer niniejszej umowy-ugody, podać nazwisko zmarłego i numer grobu, którego opłata dotyczy)

3/ .......................

§ 7

Umowę – ugody sporządzona została w 3 egzemplarzach dwa dla Władającego, jeden dla Zobowiązanego

ZOBOWIĄZANY WŁADAJĄCY
............................................... ..................................................
-projekt-

UMOWA UGODY NR .........................


Zawarta w dniu .............................. pomiędzy Gminą Dębno NIP 597-162-76-49 reprezentowaną przez Burmistrza Dębna Piotra Downara zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „WŁADAJĄCYM” – mieniem cmentarza we wsi …………………..

a

Panią/Panem ........................................................................................................................................

Zamieszkałą/ym .......................................................................................................................................
Legitymująca/y się dowodem osobistym ................................................................................................

PESEL .......................................

Zwanym /zwaną w dalszej treści umowy „Zobowiązanym/Zobowiązaną” w sprawie rozłożenia na raty opłaty za korzystanie z cmentarzy na terenie Gminy Dębno ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie.

§ 1

Przed zawarciem umowy ustalono na podstawie zapisu w księdze pochówków, istnienie zobowiązań wobec Gminy wg stanu na dzień ……….............. a w szczególności :

- opłata za miejsce pod grób ................ ................. zł

Razem ..................zł

Słownie : ...............................................................................................................................

§ 2

Zobowiązania określone w § 1 Zobowiązany będzie spłacał w …….. ratach w wysokości :
...............pierwsza rata, płatna w terminie do dnia ........................
...............druga rata, płatna w terminie do dnia...............................
...............trzecia rata, płatna w terminie do dnia...............................
...............czwarta rata, płatna w terminie do dnia...............................
...............piąta rata, płatna w terminie do dnia...............................

§ 3

Zmiana sytuacji materialnej Zobowiązanego może pozwolić na skrócenie terminu wypełnienia zobowiązań zawartych w niniejszej umowie, poprzez proporcjonalne zwiększenie wysokości rat.

§ 4

Zobowiązany poświadcza oraz potwierdza, iż zobowiązania wynikające z zawartej umowy-ugody będzie wypełniał w wyznaczonych terminach.

§ 5

Nie spłacenie w uzgodnionym terminie którejkolwiek z rat spowoduje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym i powrót do poprzedniego stanu prawnego.

Z chwilą rozwiązania umowy, Władający cmentarzem podejmie działania wynikające z ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U.Nr 47, poz. 298 z 19972r. ze zm.) , tj. wykorzystanie grobu do nowego pochówku

§ 6

Inne uwarunkowania i uwagi :

1/ data zawarcia umowy – ugody rozpoczyna naliczania okresu 20 lat, po upływie którego należy ponowić opłatę za korzystnie z cmentarzy

2/ przy dokonywaniu wpłat należy podać (powołać się na numer niniejszej umowy-ugody, podać nazwisko zmarłego i numer grobu, którego opłata dotyczy)

3/ .......................

§ 7

Umowę – ugody sporządzona została w 3 egzemplarzach dwa dla Władającego, jeden dla Zobowiązanego

ZOBOWIĄZANY WŁADAJĄCY
............................................... ..................................................
: POMOC : : ZGŁASZANIE UWAG :