Opłaty związane z cmentarzami regulują:

- UCHWAŁA Nr XLIII/338/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie : opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno,
- ZARZĄDZENIE NR 92/42/2013 Burmistrza Dębna z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie : przyjęcia Regulaminu rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie miasta i gminy Dębno.
- ZARZĄDZENIE Nr 90/41/2013 Burmistrza Dębna z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z urządzeń cmentarnych na terenie miasta i gminy Dębno.


Pobierz cennik:
UCHWAŁA Nr XLIII/338/2013
RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE
z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie : opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych
na terenie miasta i gminy Dębno.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (J.t.: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., Nr 23, poz.220 z 2002r., Nr 62, poz.558 z 2002r., Nr 113, poz. 984 z 2002r., Nr 214, poz.1806 z 2002r., Nr 80, poz.717 z 2003r., Nr 162, poz. 1568 z 2003r., Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2004r., Nr 172, poz. 1441 z 2005r., Nr 175, poz. 1457, z 2005r., Nr 17, poz. 128 z 2006r., Nr 181, poz. 1337 z 2006r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2007r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2008r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2009r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 z 2011r., Dz. U. poz. 567 z 2012 r., z 2013, poz. 153) w związku z art. 7 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.: Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012r. poz. 951) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje :

§ 1 Ustanawia się opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno w następujących wysokościach:


1. Opłata za grób na 20 lat wynosi :
1) za grób dziecięcy (do 6 lat)1,   150,00 zł
2) za grób pojedynczy (zwykły lub głębinowy)2,   550,00 zł
3) za grób rodzinny3.   1000,00 zł


2. Za ponowienie opłaty za grób po upływie 20 lat pobiera się opłaty jak wymieniono w pkt.1


Słownik użytych terminów:
1.Grób dziecięcy – grób ziemny, pojedynczy, w którym składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6 : długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2m, odstępy od strony dłuższego boku 0,3 m, od strony krótszego 0,4 m
2.Grób pojedynczy-grób ziemny, nie murowany w którym składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,0m; szerokość 1 m; głębokość 1,7m, grób głębinowy : głębokość 2,3 m, odstępy od każdego boku po 0,5 m
3.Grób rodzinny– grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn.§ 2 Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.


§ 3 Traci moc uchwała Nr XXXIV/222/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/123/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Patkowski

ZARZĄDZENIE NR 92 /42 /2013
Burmistrza Dębna
z dnia 25 listopada 2013 roku

w sprawie : przyjęcia Regulaminu rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie miasta i gminy Dębno.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 r. ze zm.) oraz uchwały Nr XLIII/338/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno zarządzam, co następuje:

§ 1. Podjęcie Regulaminu rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie Gminy Dębno, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 85/37/2013 Burmistrza Dębna z dnia 9 października 2013roku w sprawie podjęcia Regulaminu rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie Gminy Dębno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Burmistrza Dębna Nr 92/42/2013

Regulamin
rozkładania na raty opłat
za korzystanie z cmentarzy

1. Regulamin dotyczy rozłożenia na raty opłaty związanej wyłącznie z rezerwacją miejsca pod grób i utrzymaniem czystości oraz poboru wody jako opłaty uiszczanej po upływie 20 lat ( co 20 lat-cyklicznie).
2. Wysokość opłat za :
§grób dziecięcy 150,- zł
§grób pojedynczy (zwykły lub głębinowy) 550,- zł
§grób rodzinny 1000,-zł

3. Warunkiem rozłożenia na raty opłat wymienionych w pkt. 2, jest zawarcie umowy-ugody pomiędzy osobą ZOBOWIĄZANĄ do zapłaty a WŁADAJĄCYM - mieniem cmentarza .
4. W przypadku cmentarzy miejskich stroną w sprawie jest administrator cmentarzy.

Dla cmentarzy wiejskich umowę-ugody zawiera się z Gminą Dębno reprezentowaną przez Burmistrza.

5. W przypadku umów-ugody na cmentarze wiejskie pośrednikiem w działaniach pomiędzy ZOBOWIĄZANYM a Gminą może być Sołtys wsi.

6. Osobą ZOBOWIĄZANĄ do opłat może być członek rodziny zmarłego/-ej, osoba wyznaczona przez rodzinę - niespokrewniona lub osoba wskazana w inny sposób , opiekująca się miejscem pochówku.

7. Podstawą zawarcia umowy-ugody rozłożenia na raty opłaty za korzystanie z cmentarzy jest przedłożenie wypełnionego druku WNIOSKU (załącznik nr 1 i 2 dostępne u administratora cmentarzy miejskich w Dębnie, w Urzędzie Miejskim w Dębnie, na stronie internetowej www.bip.debno.pl , www.debno.pl i sołtysów wsi)
· w przypadku cmentarzy miejskich i cmentarza w Różańsku wniosek składa się bezpośrednio u administratora cmentarzy,
· w przypadku cmentarzy wiejskich – bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Dębnie lub u sołtysa wsi, w której znajduje się grób.

8. WNIOSEK o rozłożenie na raty opłaty za korzystanie z cmentarzy może złożyć każdy zobowiązany jako opiekun grobu.

9. Czas wypełnienia zobowiązań zawartych w umowie jest nie dłuższy niż 1 rok w postaci do 5 rat:
np. grób pojedynczy – 550,- zł :
I rata - 150 zł
II rata - 100 zł
III rata - 100 zł
IV rata - 100 zł
V rata - 100 zł

10. Spłata zobowiązań odbywa się w postaci nieoprocentowanych rat.

11. Data zawarcia umowy-ugody wyznacza okres 20 lat po upływie, którego należy ponowić opłatę.

12. Niedotrzymanie terminów spłaty zobowiązań zrywa warunki umowy, a ZOBOWIĄZANY jest zmuszony uiścić całą kwotę.

13. Do zadań sołtysa wsi w ramach procedury rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy należy:

· udostępnianie druków WNIOSKÓW
· potwierdzenie danych zgodnie z zapisem w Księdze Pochówków

· zebranie wypełnionych druków i dostarczenie ich do Urzędu Miejskiego w Dębnie (Wydz. GNiOŚ),

· wypełnione WNIOSKI, rozpatruje pracownik urzędu, który sporządzi umowę-ugody z osobą ZOBOWIĄZANĄ do ponoszenia opłat o czym odwrotnie poinformuje sołtysa.

14. Administrator i Sołtys wsi mają obowiązek pobierania opłat w postaci rat na druku konto-kwitariusza wraz z ich odnotowaniem w osobnym rejestrze, które po wypełnieniu warunków umowy-ugody zostaną uwidocznione w Księdze Pochówków i w gminnym, komputerowym programie ewidencji grobów .

15. Administrator i Sołtys wsi są zobowiązani do przedstawienia sytuacji opłat za korzystanie z cmentarzy (w ramach rozłożenia na raty) i wysokości spłat dwa razy w roku (do 15.06. i do 15.12.) w Urzędzie Miejskim w Dębnie (Wydz. GNiOŚ).

16. Opłaty za korzystanie z cmentarzy (w postaci rat) należy uiszczać wyłącznie u zarządcy cmentarzy miejskich i sołtysów wsi – dla cmentarzy wiejskich.

17. W przypadkach szczególnych i uzasadnionych Burmistrz może zmienić warunki regulaminu.

Pobierz wniosek (zał. 1):
Załącznik nr 1
do Regulaminu rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy


                                                Dębno, dnia …………………

                        Burmistrz Dębna
                        ul. Marsz.J.Piłsudskiego 5
                        74-400 Dębno


WNIOSEK
o rozłożenie na raty opłaty za korzystanie z cmentarza

1. Wnioskodawca
...................................................................................
(imię i nazwisko opiekuna grobu)

2. Adres zamieszkania
...................................................................................
...................................................................................
( oraz nr dowodu tożsamości i nr telefonu )
3. Dane osoby pochowanej


Lp.


Nazwisko i Imię


Data pochówku

Określenie miejsca pod grób:  pojedyncze, podwójne, dziecięce

Miejsce pochówku

( cmentarz w....)

Numer grobu według ewidencji

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 


4. Łączna kwota przeznaczona do rozłożenia na raty............................... zł
5. Liczba rat (do pięciu) :
I rata płatna do dnia ……………….…………kwota .....................................
II rata płatana do dnia …………………… … kwota…..................................
III rata płatna do dnia ………………………. kwota…..................................
IV rata płatna do dnia ……………….……….kwota…..................................
V rata płatna do dnia .……………….……….kwota…..................................
                        .............................................
                        (podpis Wnioskodawcy)


Pobierz wniosek (zał. 2):
Załącznik nr 2
do Regulaminu rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy


                                                Dębno, dnia …………………

                        Prezes DTBS Spółka z o.o. w Dębnie
                        Zarządca cmentarzy w Dębnie
                        ul.Droga Zielona 1
                        74-400 Dębno
WNIOSEK
o rozłożenie na raty opłaty za korzystanie z cmentarza


1. Wnioskodawca
...................................................................................
(Imię i nazwisko opiekun grobu)

2. Adres zamieszkania
...................................................................................
...................................................................................
( oraz nr dowodu tożsamości i nr telefonu )

3. Dane osoby pochowanej


Lp.


Nazwisko i Imię


Data pochówku

Określenie miejsca pod grób:  pojedyncze, podwójne, dziecięce

Miejsce pochówku

( cmentarz w....)

Numer grobu według ewidencji

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 


4. Łączna kwota przeznaczona do rozłożenia na raty............................... zł
5. Liczba rat :
I rata płatna do dnia ……………….…………kwota .....................................
II rata płatana do dnia …………………… … kwota…..................................
III rata płatna do dnia ………………………. kwota…..................................
IV rata płatna do dnia ……………….……….kwota…..................................
V rata płatna do dnia .……………….……….kwota…..................................
                        .............................................
                        (podpis Wnioskodawcy)

Pobierz projekt umowy:
-projekt-
UMOWA UGODY NR .........................


Zawarta w dniu .............................. pomiędzy zarządcą cmentarzy komunalnych w Dębnie Dębnowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Dębnie, ul.Droga Zielona 1 , 74-400 Dębno jako zarządzający mieniem Gminy Dębno na podstawie umowy zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „WŁADAJĄCYM” – mieniem cmentarza

a
Panią/Panem ........................................................................................................................................
Zamieszkałą/ym .......................................................................................................................................
Legitymująca/y się dowodem osobistym ................................................................................................
PESEL …………………………………………………………………………………………………..

zwanym /zwaną w dalszej treści umowy „Zobowiązanym/Zobowiązaną” w sprawie rozłożenia na raty opłaty za korzystanie z cmentarzy na terenie Miasta i Gminy Dębno ustalonej uchwałą Rady Miejskiej.

§ 1
Przed zawarciem umowy ustalono na podstawie zapisu w księdze pochówków, istnienie zobowiązań wobec Gminy wg stanu na dzień .............. a w szczególności :
- opłata za miejsce pod grób ................ - ................. zł
Razem ..................zł
Słownie : ...............................................................................................................................
§ 2
Zobowiązania określone w § 1 Zobowiązany będzie spłacał w …….. ratach w wysokości :
...............pierwsza rata, płatna w terminie do dnia ............................
...............druga rata, płatna w terminie do dnia...................................
...............trzecia rata, płatna w terminie do dnia..................................
...............czwarta rata, płatna w terminie do dnia................................
...............piata rata, płatna w terminie do dnia.....................................

§ 3
Zmiana sytuacji materialnej Zobowiązanego może pozwolić na skrócenie terminu wypełnienia zobowiązań zawartych w niniejszej umowie, poprzez proporcjonalne zwiększenie wysokości rat.

§ 4
Zobowiązany poświadcza oraz potwierdza, iż zobowiązania wynikające z zawartej umowy-ugody będzie wypełniał w wyznaczonych terminach.

§ 5
Nie spłacenie w uzgodnionym terminie którejkolwiek z rat spowoduje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym i powrót do poprzedniego stanu prawnego.
Z chwilą rozwiązania umowy, Władający cmentarzem podejmie działania wynikające z ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U.Nr 47, poz. 298 z 19972r. ze zm.) , tj. wykorzystanie grobu do nowego pochówku.

§ 6
Inne uwarunkowania i uwagi :
1/ data zawarcia umowy – ugody rozpoczyna naliczania okresu 20 lat, po upływie którego należy ponowić opłatę za korzystnie z cmentarzy
2/ przy dokonywaniu wpłat należy podać (powołać się na numer niniejszej umowy-ugody, podać nazwisko zmarłego i numer grobu, którego opłata dotyczy)
3/ .......................

§ 7
Umowę – ugody sporządzona została w 3 egzemplarzach dwa dla Władającego, jeden dla Zobowiązanego
ZOBOWIĄZANY                         WŁADAJĄCY
...............................................                         ..................................................ZARZĄDZENIE NR 90/41/2013
Burmistrza Dębna
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie : ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń cmentarnych na terenie miasta i gminy Dębno.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2  ustawy o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 236), art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj.: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., Nr 23, poz.220 z 2002r., Nr 62, poz.558 z 2002r., Nr 113, poz. 984 z 2002r., Nr 214, poz.1806  z 2002r., Nr 80, poz.717 z 2003r., Nr 162, poz. 1568 z 2003r., Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2004r., Nr 172, poz. 1441 z 2005r., Nr 175, poz. 1457, z 2005r., Nr 17, poz. 128 z 2006r., Nr 181, poz. 1337 z 2006r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2007r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2008r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2009r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,  poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 z 2011r., Dz. U. poz. 567 z 2012 r., z 2013, poz. 153)  w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.: Dz. U. z 2011r.br /> Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012r. poz. 951) zarządzam:

 

§ 1. Ustalić opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych na terenie  miasta i gminy Dębno:

 

Lp.

Wyszczególnienie rodzaju opłat

Opłata

1.

Opłata za korzystanie z kaplic przedpogrzebowych stanowiących własność gminy w Cychrach i w Dolsku

/od wystawienia zwłok/

 

 

50,00 zł

 

2.

Opłata za każdorazowy wjazd pojazdu na cmentarz

 

/Opłata za wjazd na cmentarz dotyczy każdorazowego wjazdu pojazdów na teren cmentarza i nie dotyczy  osób niepełnosprawnych, pojazdów uprzywilejowanych, karawanu w dniu ceremonii pogrzebowej oraz wywozu odpadów z pojemników i urządzeń do gromadzenia nieczystości płynnych
i odpadów stałych/.

 

30,00  zł

 

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Zarządcy cmentarzami w Dębnie i Różańsku oraz Sołtysom wsi, na których terenie cmentarze są usytuowane.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

: POMOC : : ZGŁASZANIE UWAG :