Performancing Metrics

Ilość pochówków: 9250
|NETcmentarz WEB| w. 2017 ksiegazmarlych24.pl

Pobierz regulamin:


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10.08. 2011 r.

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W CHOJNOWIE


1. Cmentarz Komunalny w Chojnowie otwarty jest codziennie w czasie:
- w miesiącach: od listopada do lutego od godz. 7:00 do godz. 18:00,
- w miesiącach: od marca do października od godz. 7:00 do godz. 21:00.
Biuro cmentarza czynne jest w dni powszednie od godziny 7:00 do 15:00. Poza w/w czasem administrator pełni dyżur telefoniczny.

2. Uroczystości pogrzebowe odbywają się na cmentarzu w godzinach, w których czynne jest biuro cmentarza. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, za zgodą administratora możliwe jest zorganizowanie pogrzebu w innych dniach i godzinach. Wystawienie zwłok w kaplicy cmentarnej następuje w dniu pogrzebu.

3. Użytkownicy cmentarza mają obowiązek wyrzucania śmieci tylko w miejscach do tego przeznaczonych - boksów, śmietników i koszy.

4. Niszczenie oraz samowolne przemieszczanie urządzeń cmentarza oraz roślin jest niedozwolone.

5. Zabrania się użytkownikom cmentarza wprowadzania zwierząt na jego teren.

6. Zabrania się uprawiania wszelkiego handlu na terenie administracyjnym cmentarza.

7. Zabrania się wjazdu i poruszania się po cmentarzu wszelkich pojazdów, w tym także rowerów z pominięciem : - pojazdów administratora w związku z wykonywaniem niezbędnych czynności, - pojazdów zakładów pogrzebowych w związku z wykonywaniem usług pogrzebowych i innych czynności w porozumieniu z administratorem cmentarza, - pojazdów osób fizycznych i prawnych w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody administratora i dokonaniu stosownych opłat w/g cennika.

8. Grobów ziemnych i murowanych nie można użyć do ponownego pochówku przed upływem okresu 20-letniego liczonego od dnia pierwszego pochówku, za wyjątkiem czynności tzw. "dochowania" w grobowcach i grobach wieloosobowych w pionie, których konstrukcja została z góry na taką okoliczność przewidziana.

9. Po upływie okresu 20-letniego, ponowne użycie miejsca do chowania nie może nastąpić w przypadku, gdy jakakolwiek osoba zgłosi sprzeciw temu, oraz przedstawi odpowiednie dokumenty i wniesie odpowiednie w/g cennika przedmiotowe opłaty. Zastrzeżenie to ma skutek na następne 20 lat i może być po tym okresie odnowione.

10. Przyjęcie zwłok do pochowania lub przechowania na cmentarzu może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu odpowiednich, wymaganych dokumentów, jak:
- karta zgonu lub akt zgonu, zawierający adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu,
- zezwolenia prokuratury, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zgon mógł nastąpić wskutek przestępstwa.

11. Dopuszcza się na cmentarzu wykonywanie grobowców murowanych do bieżącego wykorzystania oraz do wykorzystania w przyszłości. Każdorazowo na wykonanie grobowca wymagana jest zgoda właściciela tj. Miasta Chojnowa oraz dokonanie odpowiedniej według cennika opłat: - za pozwolenie na wykonanie grobowca i - za rezerwację miejsca pod grób murowany. Ustala się bieżącą, łączną ilość grobowców do wykorzystania w przyszłości na liczbę 10, proporcjonalnie rozdzieloną między zainteresowane osoby prawne. Z liczby tej wyłączone są grobowce wykonywane przez osoby fizyczne.

12. Miejsca pochówku na cmentarzu w miarę możliwości technicznych można rezerwować. Warunkiem rezerwacji jest wniesienie odpowiedniej w/g cennika opłaty za rezerwację miejsca. Rezerwacja miejsca ważna jest na okres 20 lat. W przypadku pochówku do miejsca zarezerwowanego wymagane jest wniesienie opłaty za miejsce, bez względu na czas trwania rezerwacji.

13. Na grobach można ustawiać nagrobki, których wymiary nie przekraczają powierzchni grobu i są zgodne z przepisami zawartymi w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

14. Przed montażem nagrobków należy przedłożyć u administratora cmentarza szkic planowanego nagrobka z podaniem wymiarów, w celu uzyskania zgody oraz potwierdzenia zgodności proponowanych wymiarów z powierzchnią grobu i przepisami ustawowymi.

15. W przypadku nie zastosowania się do wymogów określonych w pkt. 12 administrator może zażądać, w ustalonym terminie, przebudowy lub demontażu w celu dostosowania nagrobka do odpowiednich wymiarów na koszt rodziny zmarłego. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu powyższych czynności, administrator ma prawo dokonania ich na koszt rodziny.

16. Ekshumacje zwłok i szczątków przeprowadzane są we wczesnych godzinach rannych, podczas chłodnej pory roku w terminach mieszczących się od 16 października do 15 kwietnia.

17. W celu przeprowadzenia czynności ekshumacji zwłok należy uzyskać zgodę właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz administratora cmentarza.

18. Podczas czynności ekshumacji obecni mogą być członkowie najbliższej rodziny oraz inne bezpośrednio zainteresowane osoby.

19. Wykonywanie czynności związanych z pochówkiem przez zakłady pogrzebowe, wymaga wcześniejszego powiadomienia administratora, w celu dokonania niezbędnych uzgodnień oraz załatwienia formalności, minimum na dwa dni przed planowanym terminem pochówku.

20. Umieszczanie w sposób trwały wszelkiego rodzaju urządzeń i przedmiotów przez użytkowników cmentarza bez wiedzy i zgody administratora jest niedozwolone.

21. W przypadku samowolnego zamontowania jakichkolwiek urządzeń i przedmiotów (np: ławek, płotków itp.) administrator ma prawo domagać się ich demontażu w ustalonym terminie na koszt użytkownika (rodziny). W przypadku niedotrzymania terminu wykonania powyższych czynności administrator ma prawo dokonania demontażu na koszt użytkownika (rodziny).

22. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki demontażu przedmiotów (ławek płotków itp.) ustawionych bez uzgodnienia w sytuacji pochówków dokonywanych do grobów znajdujących się w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

23. Nadzór nad administracją Cmentarza Komunalnego w Chojnowie i jego funkcjonowaniem sprawuje Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, tel. 8188285.

24. Skargi na działalność administratora i uwagi dotyczące funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Chojnowie przyjmuje Burmistrz Miasta Chojnowa.

25. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295 z późniejszymi zmianami).


Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies


Copyright cmentarze24.pl | KiM-IP © 2008-2018