Performancing Metrics

Ilość pochówków: 9463
|NETcmentarz WEB| w. 2017 ksiegazmarlych24.pl


Pobierz regulamin:Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/158/20 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Regulamin  Cmentarza Komunalnego w Chojnowie

§ 1.

1. Cmentarz komunalny położony w Chojnowie stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnów.
2. Cmentarz Komunalny w Chojnowie jest miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd, pochodzenie społeczne i rodzaj obrzędu.
3. Osoby przebywające na terenie Cmentarza Komunalnego zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnych zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.

§ 2.

1. Cmentarz Komunalny w Chojnowie otwarty jest codziennie w czasie:
-od 30 października do 02 listopada od godz. 6:00 do godz. 22:00,
-od 03 listopada do 31 marca od godz. 8:00 do godz. 19:00,
-od 01 kwietnia do 29 października od godz. 7:00 do godz. 21:00.
Biuro cmentarza czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00.

2. Ceremonie pogrzebowe odbywają się w dni robocze, w godzinach pracy biura cmentarza. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, za zgodą Zarządcy cmentarza możliwe jest zorganizowanie pogrzebu w sobotę, z zastrzeżeniem by miejsce pochówku oraz inne niezbędne czynności zostały zrealizowane w piątek.

3. Wystawienie zwłok w kaplicy cmentarnej następuje w dniu pogrzebu.

4. Za wykonywane usługi na cmentarzu pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wszelkie osoby przebywające na Cmentarzu Komunalnym oraz wykonujący roboty remontowo - budowlane lub kamieniarskie, na jego terenie, zobowiązane są do stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz zaleceń Zarządcy cmentarza.

2. Do wjazdu na teren Cmentarza Komunalnego upoważnione są pojazdy służb komunalnych, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Prokuratury, Inspekcji Sanitarnej.

3. Wjazd na teren Cmentarza Komunalnego w celu wykonania robót remontowo-budowlanych lub kamieniarskich możliwy jest po uprzednim zgłoszeniu i uiszczeniu odpowiedniej opłaty za wjazd pobieranej przez Zarządcę cmentarza.

4.Osoby wjeżdżające na cmentarz zobowiązuję się do zachowania szczególnej ostrożności.

§ 4.

1. Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego odbywa się na podstawie projektu zagospodarowania jego terenu uwzględniającego m.in. miejsca grzebalne, zieleń o charakterze izolacyjnym i dekoracyjnym, drogi i ciągi piesze lub pieszo – jezdne, miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów, punkty czerpalne wody.

2. Usytuowanie grobów musi być zgodne z projektem zagospodarowania Cmentarza Komunalnego, a wymiary grobów i odstępy pomiędzy nimi zgodne z obowiązującymi przepisami.

3. Wszelka zabudowa grobu tj. łączna powierzchnia nagrobka, rabaty kwiatowe, ławki, itp. nie może przekroczyć opłaconej powierzchni danego grobu. Odstępy – przejścia między grobami są ciągami komunikacyjnymi i nie mogą być samowolnie, bez zgody Zarządcy cmentarza, zabudowywane.

§ 5.

1. Cmentarz Komunalny utrzymywany jest z podziałem na kwatery i drogi dojazdowe (dojścia).

2. Każda kwatera posiada odrębne oznaczenie.

3. Groby i inne miejsca pochówku winny być oznaczone tabliczką nagrobną z podaniem imienia i nazwiska oraz daty zgonu zmarłego.

4. Woda z punktu czerpalnego na terenie cmentarza może być używana jedynie do podlewania kwiatów, krzewów i do pielęgnacji nagrobków.

5. Odpady (np. znicze, uschnięte wieńce, kwiaty) oraz inne zbędne elementy związane z dekoracją nagrobków, należy składać do przeznaczonych na ten cel koszy/kontenerów ustawionych na terenie cmentarza.

6. Zabrania się składania do kontenerów wskazanych w ust. 5 odpadów z gospodarstw domowych, resztek materiałów i odpadów po robotach remontowo - budowlanych lub kamieniarskich.

§ 6.

1. Na terenie Cmentarza Komunalnego bezwzględnie zakazuje się:

1) żebractwa,

2) jazdy pojazdami jednośladowymi i innym sprzętem sportowo-rekreacyjnym,

3) dewastowania pomników i grobów oraz niszczenia innych urządzeń infrastruktury,

4) ustawiania nagrobków i montażu płyt nagrobnych przekraczających granice powierzchni grobu,

5) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika,

6) samowolnego zagospodarowywania wolnych miejsc, sadzenia roślin w przejściach między grobami,

7) umieszczania elementów i symboli wyznaniowych poza grobowcami, pomnikami, tablicami i płytami nagrobkowymi,

8) pozostawiania elementów zdemontowanych pomników, nagrobków i innych materiałów budowlanych oraz ziemi wykorzystywanych przy pracach kamieniarskich lub budowlanych,

9) umieszczania reklam lub prowadzenia działalności reklamowej w każdej postaci,

10) uprawiania wszelkiego handlu na terenie administracyjnym cmentarza.

2. Zabrania się na terenie cmentarza mycia samochodów, urządzeń i narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia prac budowlanych, kamieniarskich oraz pogrzebowych.

3. Zabrania się w czasie kopania grobów w okresie zimowym, rozmrażania ziemi w sposób zagrażający środowisku, np. palenie opon, tworzyw sztucznych, odpadów, substancji łatwopalnych itp.

4. Osoby posiadające na cmentarzu prawa do grobów i osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są:

1) utrzymywać groby wraz z najbliższym otoczeniem w czystości i estetyce,

2) uzgodnić wszelkie prace o charakterze budowlanym z Zarządcą cmentarza.

5. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia Zarządcy:

1) wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych,

2) ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń,

3) ustawiania ławek w sposób utrudniający komunikację i ruch pieszych,

4) wykonywania samowolnych nasadzeń.

6. Zagospodarowanie otoczenia grobów poprzez utwardzenie z materiałów nieoszlifowanych typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo - cementowej lub wyłożenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny) wymaga zgody Zarządcy cmentarza oraz bezwzględnego zastosowania się do wytycznych w tym zakresie, tj.:

1) utwardzenie należy dostosować do grobu sąsiedniego, tak aby nie stwarzało niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia odwiedzających cmentarz komunalny,

2) utwardzeniu gruntu wokół grobów winno być wykonane w sposób umożliwiający spływ wód opadowych.

7. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5 m.

8. Ustawianie ławek, gazonów i innych elementów małej architektury, jak również wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów, wymaga uzyskania zgody Zarządcy cmentarza.

9. W razie stwierdzenia samowolnego zagospodarowania terenu wokół grobu, w szczególności w sposób utrudniający dostęp do sąsiednich kwater, bądź zakłócający komunikację wewnątrz cmentarza, dysponent grobu zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez Zarządcę cmentarza. Samowolne nasadzenia będą usuwane po uprzednim zawiadomieniu i nie dotrzymaniu wyznaczonego terminu.

10. Gmina Miejska Chojnów oraz Zarządca cmentarza nie ponoszą odpowiedzialności za skutki montażu/demontażu przedmiotów (ławek, płotków itp.) ustawionych bez uzgodnienia w sytuacji pochówków dokonywanych do grobów znajdujących się w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

§ 7.

1. Prace remontowo - budowlane lub kamieniarskie mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:30, zgodnie z uzgodnieniami z Zarządca cmentarza, po wcześniejszym wniesieniu odpowiednich opłat.

2. Zarządca cmentarza ma prawo przerwać prowadzone prace, jeżeli stwierdzi naruszenie obowiązków i zakazów oraz innych regulacji porządkowych obowiązujących na terenie Cmentarza Komunalnego.

3. Zarządca cmentarza w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zezwolić na prowadzenie prac w innym uzgodnionym terminie, tj. w dni wolne od pracy.

4. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

5. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb, wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania ceremonii.

6. Wykonawcy prac na terenie Cmentarza Komunalnego zobowiązani są:

1) zgłosić Zarządcy cmentarza przystąpienie do prac i ich zakończenie,

2) nie narażać infrastruktury Cmentarza Komunalnego oraz grobów na uszkodzenie lub zniszczenie, dbać o urządzenia cmentarne, z których korzystają,

3) doprowadzić teren przyległy do stanu pierwotnego i naprawić wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywanych prac,

4) nie wykraczać z pracami poza granice miejsca grzebalnego, przysługującego jego dysponentowi,

5) składować materiały sypkie wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach),

6) przygotowywać zaprawy murarskie w specjalnych pojemnikach lub urządzeniach do tego przeznaczonych,

7) zapewnić najwyższy stopień czystości, porządku i estetyki terenu swoich robót,

8) prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, z zachowaniem szczególnych wymagań wynikających z przepisów sanitarnych i bhp,

9) przed przystąpieniem do robót zgłaszać Zarządcy Cmentarza Komunalnego zauważone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu robót,

10) wywieźć z Cmentarza Komunalnego ziemię z wykopu, materiały z rozbiórki oraz inne odpady budowlane.

7. Wykonawcom prac na terenie Cmentarza Komunalnego zabrania się:

1) zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu, przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych,

2) wrzucania gruzu i odpadów po pracach remontowo - budowlanych lub kamieniarskich do koszy/kontenerów rozstawionych na Cmentarzu Komunalnym. Odpady te muszą zostać zagospodarowane przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach.

8. Transport elementów nagrobka alejkami Cmentarza Komunalnego może się odbywać w sposób ręczny lub przy użyciu pojazdów mechanicznych o odpowiednich do szerokości alejek i własnościach skrętnych (wózki, platformy o odpowiednich gabarytach).

9. Usługę kopania grobów, wykonania pieczar powinien wykonać uprawniony podmiot, który zobowiązany jest do dostosowania się do ogólnych norm porządkowych obowiązujących na cmentarzu oraz wskazań Zarządcy cmentarza.

§ 8.

1. Załatwianie spraw formalno – organizacyjnych niezbędnych do pochowania zwłok na Cmentarzu Komunalnym, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza odbywa się w biurze Zarządcy cmentarza w dniach i godzinach jego urzędowania.

2. Pochowanie zwłok na Cmentarzu Komunalnym następuje po przedstawieniu Zarządcy cmentarza wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim karty zgonu zawierającej adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. W przypadku zamiaru pochowania zwłok w grobie istniejącym niezbędna jest zgoda osoby posiadającej prawo do dysponowania tym grobem.

3. W przypadku przyjęcia do pochówku osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty sporządzone w innym niż polskim języku winny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

4. Pochowanie zwłok osoby zmarłej poza granicami Rzeczypospolitej, może się odbyć na podstawie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/prochów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r.  Nr 249, poz. 1866).

5. Osoba dokonująca pochówku, na wniosek Zarządcy cmentarza, zobowiązana jest do udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innymi wiarygodnymi dokumentami stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok.

6. Wykonanie czynności pogrzebowych wymaga zgłoszenia co najmniej na 2 dni przed terminem pochówku.

7. Przedsiębiorcy świadczący usługi pogrzebowe zobowiązani są do uzgodnienia z Zarządcą cmentarza daty i godziny planowanego pochówku oraz korzystania z urządzeń cmentarnych (kaplicy), uporządkowania terenu wokół miejsca pochówku po wykonaniu usługi.

8.Za miejsce pochówku zwłok wnosi się opłatę w wysokości zgodnej z cennikiem – załącznik nr 2 do nin. uchwały, na okres 20 lat.

9. Przedłużenie korzystania z grobu na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty za odnowienie, na kolejne 20 lat, w roku kalendarzowym, w którym upływa koniec terminu, na jaki wniesiono opłatę z zastrzeżeniem określonym w art. 7 ust.3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

10. W przypadku nie wniesienia opłaty wymienionej w ust. 9, grób może być ponownie użyty do chowania, co oznacza jego likwidację, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1473 z późn. zm.).

11. Nie mają zastosowania regulacje ust. 8-10 w stosunku do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej jak jednej osoby oraz do chowania urn zwierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia. Opłata o której mowa w niniejszym ustępie ma charakter jednorazowy.

§ 9.

1. Na Cmentarzu Komunalnym udostępnianie istniejących miejsc grzebalnych i miejsc dostępnych w wyniku wygaśnięcia prawa do grobu i jego likwidacji następuje zgodnie ze wskazaniami Zarządcy cmentarza.

2. Na cmentarzu pochówki są możliwe na wyznaczonych nowych miejscach grzebalnych, w formie dochowań do grobów istniejących oraz w miejscach po grobach zlikwidowanych, z których szczątki zostały ekshumowane.

3. W razie stwierdzenia przekroczenia zabudowy grobu poza wymiary miejsca przeznaczonego na pochówek – dysponent grobu będzie zobowiązany do przebudowy nagrobka na swój własny koszt w przypadku, gdy przekroczenie powierzchni zabudowy utrudnia dostęp do sąsiednich kwater, bądź zakłóca komunikację wewnątrz cmentarza – w terminie wyznaczonym przez Zarządcę cmentarza.

4. Grobów ziemnych i murowanych jednoosobowych nie można użyć do ponownego pochówku przed upływem okresu 20-letniego liczonego od dnia pierwszego pochówku, za wyjątkiem czynności "dochowania" w grobach, których konstrukcja została z góry na taką okoliczność przewidziana.

5. Po upływie okresu 20 - letniego, ponowne użycie miejsca do chowania nie może nastąpić w przypadku, gdy jakakolwiek osoba zgłosi sprzeciw temu, oraz przedstawi odpowiednie dokumenty i wniesie odpowiednie wg. cennika przedmiotowe opłaty, z zastrzeżeniem określonym w art. 7 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

6. Zastrzeżenie to ma skutek na następne 20 lat i może być po tym okresie odnowione.

7. Dopuszcza się na cmentarzu wykonywanie grobów murowanych do bieżącego wykorzystania oraz do wykorzystania w przyszłości. Każdorazowo na wykonanie grobów murowanych wymagana jest zgoda właściciela tj. Gminy Miejskiej  Chojnów oraz dokonanie odpowiedniej opłaty, według cennika:
- za  miejsce grzebalne lub
- za rezerwację miejsca pod grób murowany.  

8. Miejsca pochówku na cmentarzu w miarę możliwości technicznych można rezerwować. Warunkiem rezerwacji jest wniesienie odpowiedniej wg cennika - opłaty za rezerwację miejsca. Rezerwacja miejsca ważna jest na okres 20 lat. W przypadku pochówku do miejsca zarezerwowanego, wniesiona opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet opłaty za miejsce grzebalne, o którym mowa w §8 ust. 8 z koniecznością wniesienia dopłaty do pełnego okresu 20 lat, od dnia pochówku, zgodnie z cennikiem.

9. Po upływie 20 letniego okresu ważności rezerwacji opiekun grobu może w ciągu trzech miesięcy dokonać przedłużenia rezerwacji na następne 20 lat za wniesieniem kolejnej opłaty.

10. Niedopełnienie warunku z ust.9 skutkuje utratą prawa do rezerwacji i przejęciem miejsca przez administrację cmentarza na potrzeby bieżących pochówków.

11. Prawo do rezerwacji miejsc posiadają wyłącznie osoby fizyczne.

12.Na grobach można ustawiać nagrobki, których wymiary nie mogą przekraczać powierzchni grobu i być zgodne z przepisami prawa.

§ 10.

1. Ekshumacje zwłok lub szczątków ludzkich mogą być dokonywane na wniosek osób i organów określonych w aktualnych przepisach dotyczących postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

2. Podczas przeprowadzania ekshumacji obecni mogą być członkowie najbliższej rodziny oraz inne bezpośrednio zainteresowane osoby a czynności z nią związane powinny odbywać się z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad godności i szacunku dla zmarłych.

§ 11.

1. Zabrania się przebywania na terenie Cmentarza Komunalnego poza godzinami jego otwarcia.

2. Nadzór nad administracją Cmentarza Komunalnego w Chojnowie i jego funkcjonowaniem sprawuje Burmistrz  Miasta Chojnowa,  Pl. Zamkowy 1.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie zapisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1473 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wskazanej ustawy.


Copyright cmentarze24.pl | KiM-IP © 2008-2018