Performancing Metrics

Pobierz Zarządzenia:

 

 

 Pobierz Cennik:

 

 

 

Cennik Usług na Cmentarzu Komunalnym w Nowogardzie1. Opłata za zajęcie kwatery grzebalnej


Za zajęcie kwatery grzebalnej dla dziecka97,20 zł


Za zajęcie kwatery grzebalnej jednomiejscowej (grób pojedynczy ziemny)183,60 zł


Za zajęcie kwatery grzebalnej dwumiejscowej (grób podwójny ziemny)367,20 zł


Za zajęcie kwatery grzebalnej jednomiejscowej murowanej (dla osoby dorosłej)432,00 zł


Za zajęcie kwatery grzebalnej dwumiejscowej lub większej murowanej (grobowca)702,00 zł


Za korzystanie z niszy w ścianie urnowej (kolumbarium)2 700,00 zł


Za zajęcie kwatery grzebalnej pojedynczej głębinowej367,20 zł

2. Opłata za nadzór nad czynnościami


Opłata za czynności Zarządcy polegające na wytyczeniu kwater, nadzorowaniu czynności kopania grobu, pochówku, ekshumacji i wykonania pomnika nagrobnego108,00zł

2. Opłata za udostępnienie kaplicy


Opłata za udostępnienie sali ceremonialnej kaplicy cmentarnej do uroczystości pogrzebowej lub przechowywania zwłok54,00 zł

za każdą rozpoczętą godzinę

 

 


 

Jeżeli zmarły jest dochowany do grobu, który był opłacony przed 2003 r. (plac jest opłacony) należy naliczyć oprócz opłaty za udostępnienie kaplicy i opłaty za nadzór nad czynnościami – OPŁATĘ ZA KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ CMENTARZA w zależności od rodzaju grobu:


 


 

Opłata za korzystanie z urządzeń cmentarza


Za grób jednomiejscowy ziemny albo jednomiejscowy murowany54,00 zł


Za grób dwumiejscowy ziemny108,00 zł


Za grób murowany dwumiejscowy lub większy (grobowiec)162,00 zł

 


 


Okres ważności opłaty za zajęcie kwatery pod grób ziemny ustala się na okres 20 lat, zaś pod grób murowany oraz niszę urnową na okres 40 lat.

Po upływie okresów, o których mowa powyżej, w przypadku woli zachowania kwatery, należy uiścić opłatę w wysokości obowiązującej w dniu dokonania opłaty. Opłatę dokonuje się od dnia następnego po okresie za który została dokonana poprzednia opłata.

 

 

 

 

 

Uchwała Nr V/86/03

Rady Miejskiej w Nowogardzie

z dnia 20 lutego 2003 roku
 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Nowogardu do ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.
Na podstawie art. 4 ust. 2 z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (DZ. U. Z 1997 r., nr 9, poz. 43, nr 106, poz. 679, nr 121, poz. 770, z 1998 r., nr 106, poz. 668, z 2002 r. nr 113, poz. 984) – Rada Miejscka w Nowogardzie uchwala, co następuje:

:
§ 1.


Upoważnia się Burmistrza Nowogardu do ustalania w drodze zarządzenia wysokości opłat za:

a) zajęcie kwatery grzebalnej pod groby,

b) korzystanie z urządzeń cmentarza – m.in. za pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów,

c) udostępnienie sali ceremonialnej kaplicy cmentarnej do uroczystości pogrzebowej lub przechowywania zwłok,

d) czynności Zarządcy polegające na wytyczeniu kwater, nadzorowaniu czynności kopania grobu, pochówku, ekshumacji i wykonania pomnika nagrobnego.
§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Kazuba

(podpis nieczytelny)


 
 

 

Zarządzenie nr 83/03

Burmistrza Nowogardu

z dnia 4 listopada 2003 r.
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza.Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 lutego 2003 r. nr V/86/03 – zarządzam co następuje:
§ 1.


W zarządzeniu nr 38/03 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie:

§ 4.

1. Ustala się opłatę za udostępnienie sali ceremonialnej kaplicy cmentarnej do uroczystości pogrzebowej lub przechowywania zwłok, za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 50 złotych.

2. Ustala się opłaty za nadzór nad czynnościami związanymi z:

a) pochówkami,

b) ekshumacją,

c) wymurowaniem grobu albo wykonaniem nowego lub remontem istniejącego pomnika nagrobnego lub grobowca, w wysokości 100 złotych.

3. Opłaty określone w ust. 2 pobiera się oddzielnie za nadzór nad każdą czynnością.

4. Opłaty określonej w ust. 2 lit. c) nie pobiera się, jeżeli czynności te związane są z pochówkiem lub ekshumacją i zostaną ukończone w terminie 5 dni od dnia dokonania pochówku lub ekshumacji.”
§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
BURMISTRZ

Kazimierz Ziemba

(podpis nieczytelny)Zarządzenie nr 129/04

Burmistrza Nowogardu

z dnia 20 lipca 2004 r.
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza.Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 lutego 2003 r.

nr V/86/03 – zarządzam o następuje:
§ 1.


W zarządzeniu nr 38/03 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:


§ 4a. Do opłat, o których mowa w § 1, 3 i 4 dolicza się podatek od towarów i usług VAT w ustawowej wysokości.”
§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2004 roku.

BURMISTRZ

Kazimierz Ziemba

(podpis nieczytelny)


 

 

Zarządzenie Nr 322/2010

Burmistrza Nowogardu

z dnia 25 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzaNa podstawie uchwały Nr V/86/03 Rady Miejskiej w Nowogardzie

z dnia 20 lutego 2003r. Zarządzam co następuje:
§ 1.


W zarządzeniu nr 38/03 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza zmienionym zarządzeniem 83/03 z dnia

4 listopada 2003 r. oraz zarządzeniem 129/04 z dnia 20 lipca 2004 r. wprowadzam następujące zmiany:


1. w § 1 dodaje punkt d w następującym brzmieniu:


za korzystanie z niszy w ścianie urnowej - 2,500 zł”2. w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie


1. Czas ważności opłaty za zajęcie kwatery pod grób ziemny ustala się na okres 20 lat zaś pod grób murowany oraz nisze urnowe na okres 40 lat.


2. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, w przypadku woli zachowania kwatery, należy uiścić opłatę w wysokości obowiązującej w dniu dokonania opłaty. Opłatę dokonuje się od dnia następnego po okresie za który została dokonana poprzednia opłata.
§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ

Kazimierz Ziemba

(podpis nieczytelny)

 


 
: POMOC :: ZGŁASZANIE UWAG :: STATYSTYKI :: FORUM :