Performancing Metrics

Pobierz uchwałę:


Uchwała Nr XX/109/2012

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia  27 września 2012 roku

 

w sprawie ustalenia  opłat za usługi cmentarne.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591ze zmianami z 2001 r.  Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (  t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 ), Rada Gminy Boleszkowice


uchwala, co następuje:


§1.

1.       Ustala się opłaty za usługi cmentarne na terenie Gminy Boleszkowice zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

2.       Do opłat określonych w załączniku niniejszej uchwały dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.


§ 3.

Traci moc uchwała Nr IX/53/2007 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie stawek opłat za usługi cmentarne.


§ 4.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01.11.2012 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Macyszyn

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XX/109/2012

Rady Gminy Boleszkowice

 z dnia 27 września 2012 r.

STAWKI OPŁAT CMENTARNYCH

 

Lp

USŁUGI

 

OPŁATY NA 20 LAT

PRZEDŁUŻENIE NA NASTĘPNE

20 LAT

1

Grób ziemny pojedynczy

 

– 150 zł

 

- 150 zł

2

Grób dwumiejscowy w poziomie

 

 

- 250 zł

 

- 250 zł

3

Miejsce pod grób głębinowy

- 200 zł

- 200 zł

4

Rezerwacja pod grób głębinowy

- 150 zł

- 150 zł

 

5

Grób dziecka do 10 lat

 

– 70 zł

 

- 60 zł

6

Rezerwacja miejsca pojedynczego

 

– 100 zł

 

- 100 zł 

7

Rezerwacja miejsca podwójnego poziomego

 

- 200 zł

- 200 zł

8

Miejsce pod urnę

– 150 zł

 

- 50 zł

9

Opłata za grobowiec murowany pojedynczy

 

- 150 zł

 

-150

10

Opłata za grobowiec murowany podwójny

 

- 300 zł

 

- 300 zł

11

Opłata za nagrobek dziecka

 

– 30 zł

 

-

12

Opłata za nagrobek pojedynczy

  

– 50 zł

 

-

13

Opłata za nagrobek podwójny

 

– 75 zł

 

-

14

Opłata za wjazd na teren cmentarza

każdorazowo

- 12 zł

 

    -

15

Opłata za śmieci i wodę

 

- 200 zł

 

- 200 zł

 

: POMOC :: ZGŁASZANIE UWAG :: STATYSTYKI :: FORUM :