PRZYDATNE DOKUMENTY
>>>
EKSHUMACJA

Wymagania dot. ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 783). Zgodnie z powyższymi przepisami :

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, którymi są :
- pozostały małżonek,
- krewni zstępni,
- krewni wstępni,
- krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
- powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2. Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok i szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko – sądowych.

Pobierz wniosek:


Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację i przewiezienie zwłok / szczątków ludzkich.


3. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna :
- w okresie od 16 października do 15 kwietnia,
- we wczesnych godzinach rannych,
- o terminie ekshumacji należy zawiadomić właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją,
- przy ekshumacji mogą być obecne tylko osoby bezpośrednio zainteresowane (najbliŜsza rodzina zmarłego),
- o zamierzonej ekshumacji zawiadamia się pisemnie zarząd cmentarza.

4. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne takie jak : cholera, dur wysypkowy lub inne riketsjiozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka lub inne wirusowe gorączki krwotoczne, nie mogą być ekshumowane przed upływam 2 lat od dnia zgonu.

5. Jeżeli pomiędzy członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumacje będzie osoba wskazana prawomocnym wyrokiem sądu.

6. Zezwolenie w formie decyzji na przeprowadzenie ekshumacji wydaje, po rozpatrzeniu złożonego wniosku właściwy terenowo dla miejsca ekshumacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.


: POMOC :: ZGŁASZANIE UWAG :: STATYSTYKI :: FORUM :