↵  
Dostarczamy informacji o: 753 cmentarzach i 614659 pochówkach.
Regulamin Reklama Kontakt
DLA CZYTELNIKÓW
Wiadomości
Forum
Galeria cmentarzy
Klepsydry
Czytelnia
WYSZUKIWARKI
Grobów
Pochowanych
Cmentarzy
Zakładów pogrzebowych
Wykaz cmentarzy
DOKUMENTY
Klepsydry
Przydatne druki
Prawodawstwo
Czytelnia
DLA ZARZĄDCÓW
Inwentaryzacje cmentarzy
|NEKROsystem| - oprogramowanie
|NEKROorganizer| - oprogramowanie
|NETcmentarz| - oprogramowanie
Klepsydry
Program partnerski
Przetargi
DLA FIRM POGRZEBOWYCH
Program partnerski
Rejestr przedsiębiorstw
Klepsydry

Regulamin - polityka prywatności
z dnia 10 kwietnia 2013r.


I. Informacje ogólne
Korzystanie z serwisu pod adresami: www.cmentarze24.pl, www.cmentarze-polskie.pl, www.ksiegazmarlych24.pl (zwanymi dalej “Wortalem”) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zmian co do ich treści.

II.Definicje

Wortal (portal wertykalny) cmentarze24.pl, www.cmentarze-polskie.pl, www.ksiegazmarlych24.pl to zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, podłączona do sieci Internet stworzona przez przesiębiorstwo KiM - Informacja Przestrzenna, Kamila Magnowska ("KiM-IP") przy nadzorze autorskim Marka Ścisłego (razem zwanymi dalej "Redakcją"), umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez KiM-IP, a także innych światowych zasobów Internetu.

Użytkownik wortalu - każda osoba, podmiot lub mechanizm odczytujący w poprzez Internet i protokoły pokrewne w dowolny sposób adresy Wortalu.

Osoba bliska - małżonek osoby zmarłej, jej krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa oraz powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (art. 10 § 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U. Nr 11, poz. 62).

Instytucja publiczna - to organizacja niekomercyjna, stworzona w wyniku inicjatywy administracji państwowej lub jednostek samorządu terytorialnego, zależna od organów założycielskich, prowadząca działalność o charakterze publicznym, tj. dostępnym dla każdego obywatela.

III. Zawartość
Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego Wortalu są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów wortalu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Właścicieli wortalu cmentarze24.pl

IV. Dane osobowe
Redakcja Wortalu oświadcza, że respektując prawo do prywatności nie gromadzi danych uzyskanych drogą rejestracji Użytkownika, które mogłyby być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), pozwalających na identyfikację użytkownika.

V. Redakcja informuje, iż wszelkie dane zawarte na stronach niniejszego Wortalu oraz stronach z nim związanych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym.

VI. Odnośniki do innych stron
Strona może zawierać odnośniki do innych stron www, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne podmioty. Wortal cmentarze24.pl nie bierze odpowiedzialnosci i nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez nasz serwis.

VII.Gromadzenie informacji o użytkownikach

Adresy IP
Monitorujemy adresy IP użytkowników w celach statystycznych oraz w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszym serwisem. Adres IP jest wykorzystywany do geoidentyfikacji osób odwiedzających witrynę i przegladanych przez nich treści. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwis.

Mechanizm Cookies
Wortal cmentarze24.pl wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz w celach statystycznych. Informacje zbierane w czasie badania nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu.

VIII. Odpowiedzialność
Redakcja wortalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych informacji publikowanych w Wortalu oraz stronach z nią związanych (mogą być one przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione), a całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania tych informacji ponosi użytkownik Wortalu.

W szczególności Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:
• decyzje użytkowników podejmowanie na podstawie informacji zawartych w Wortalu,
• skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych w Wortalu,
• zawartość stron zewnętrznych połączonych z Wortalem za pomocą linków,
• bezpośrednie, pośrednie oraz przypadkowe straty i szkody spowodowane przez użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku korzystania z Wortalu,
• przerwy w dostępie do sieci internet,
• utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, wirusami, błędami systemów operacyjnych,
• działanie osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania z Wortalu naruszające prawo, w tym zwłaszcza wszelkie informacje zamieszczone w Wortalu bez zgody KiM-IP lub przez nią nieopracowane.

edakcja ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Wortalu lub jego części bez konieczności powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

IX. Usługi
Usługa NOTA BIOGRAFICZNA - przez usługę należy rozumieć możliwość zamieszczenia fotografii zmarłego, jego nagrobka wraz z krótką notką biograficzną umieszczaną w wyszukiwarce księgazmarlych24.pl. Prawo do skorzystania z tej usługi mają jedynie osoby bliskie Zmarłego lub instytucje publiczne.

X.Kontakt
Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag przez zakładkę KONTAKT

Nowości na e-mail

© cmentarze24.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Mapa serwisu